Byplanen er på høring. Kom med dine innspill!

Hvordan legger man til rette for det gode liv i framtidens Elverum og hvordan skal vi bli en enda mer attraktiv by framover? Alle inviteres til å komme med innspill til byplanen. Her kan du lese mer om forslag til ny byplan.

Kommunestyret foretok noen justeringer av planforslaget og vedtok i møte den 26. september 2018 å legge byplanen på høring. Les saken fra kommunestyremøtet her.

Planen legger rammer for framtidig handel, boligbygging, nye veger og bevaring av bebyggelse og grøntområder med mer. Sentrale deler av gjenreisningsbebyggelsen i Leiret foreslås regulert til bevaring.

til blogg byplan2Frist for å komme med innspill er 30.november 2018.

Byplanen har blitt til gjennom en grundig prosess, der blant annet innbyggere, grunneiere, næringslivet, lag, foreninger og politikerne har bidratt med innspill. Et nesten enstemmig kommunestyre har vedtatt å legge planforslag ut til offentlig ettersyn. Politkerne har gjort noen endringer av rådmannens planforslag. De har blant annet sagt ja til at Østerdalsporten lengs vest på Grindalsmoen med 7000 kvadratmeter med detaljhandel kan bygges og ja til utbygging i Galgebergparken.

Høringsperiode og mulighet for spørsmål

Har du spørsmål til byplanen er vi tilgjengelig for en prat:

• tirsdag 30. oktober klokken 10-12 og klokken 17-19 på biblioteket

• torsdag 8. november klokken 15-18 på kommunehuset Folkvang

Dersom dere ønsker orientering om byplanen i lag, foreninger, kommunale råd og utvalg må dere gjerne ta kontakt. Det kan også gjøres avtaler enkeltvis dersom noen ønsker dette. Vi tar gjerne en prat eller en tur på besøk.

Vi anbefaler å ta en titt på planbeskrivelsen først, da denne gir god innføring og oversikt over planmaterialet.

Forslag til byplan 2030 ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 15.oktober -30.november 2018.

Innspill som ønskes vurdert må sendes skriftlig på e-post til: postmottak@elverum.kommune.no eller postadresse: Elverum kommune, postboks 403, 2418 Elverum.

Byplanens dokumenter finner du her.

Om plandokumentene og avgrensning av byplanen

Byplanen og planbeskrivelsen omfatter hele byområdet. Byplanen består av to kommunedelplaner med tilhørende kart og bestemmelser: Kommunedelplan Elverum byområde og kommunedelplan Leiret.

Plandokumentene i byplanen:

  • Planbeskrivelse for byplanen (felles for begge delplaner)
  • Plankart kommunedelplan Elverum byområde
  • Plankart kommunedelplan Leiret
  • Planbestemmelser kommunedelplan Elverum byområde
  • Planbestemmelser kommunedelplan Leiret
  • Konsekvensutredning og vurdering av innspill (felles for begge delplaner)
  • Byanalysen
  • Temakart kulturminner og kulturmiljø, hovedsykkelruter, grønnstruktur, risiko og sårbarhet (felles for begge delplaner)

Planbeskrivelsen beskriver politiske føringer og ambisjonene for utviklingen mot 2030, samtidig som den gir kunnskapsgrunnlaget og synliggjør bakgrunnen for utforming av plankartene og bestemmelsene.

Planbeskrivelsen omfatter sju fokusområder: byens historie og identitet, bykjernen og gode byrom, transport og tilgjengelighet, klima og miljø, blågrønn struktur, bolig og fortetting, næring og attraktivitet. Folkehelse og tilrettelegging for en helsefremmende byutvikling har stort fokus i byplanen. Dette er ikke et eget kapittel da det inngår i alle fokusområdene.

Fokusområdene oppsummerer de mest sentrale temaene i byplanen, og presenterer bakgrunnen for utformingen av plankart og bestemmelser. For å få ytterligere innsikt i de ulike temaene kan man lese fagrapportene. Hvert fokusområde inneholder mål og strategier, samt at det oppsummeres avslutningsvis hvor i bestemmelser og plankart temaene kan finnes igjen.

En mer konkrete og detaljert kommunedelplan for sentrale deler av Vestad utarbeides senere. Den inngår inntil videre i delplanen for Elverum byområde med krav til at ny og fullstendig delplan må utarbeides før det gis tillatelse til nye tiltak. Mulighetsstudiet for Vestad skal ligge til grunn for denne delplanen.

Hovedinnhold i planen

For begge delområder blir plankartene i all hovedsak videreført og oppgradert til ny plan- og bygningslov og ny nasjonal standard for uttegning av kart. Det er ikke tatt inn vesentlig med nye arealer, kun enkelte innspill. Byplanens plankart og arealdisponering er i stor grad en videreføring av tidligere planer, men planforslaget inneholder nye bestemmelser om parkering, høyder, utnyttelsesgrad, fortetting m.v.

Planbeskrivelsen og de sju fokusområdene kort oppsummert:

Kap 2.1: Byens historie og identitet

Byanalysen som er utarbeidet synliggjør kvaliteter i byen som bør tas vare på for framtida, og peker samtidig på utviklingsmuligheter. Gjenreisningsbebyggelsen, med rådhuset og de særegne kvartalene midt i bykjernen, har hatt stort fokus. Bevaringssone er tatt inn i byplanen og mer kunnskap gjennom byplanprosessen har bidratt til å bygge identitet og stolthet. I byplanen inngår målet om å knytte byen og Glomma sammen, samt moderne bruk av tre i nye utviklingsområder.

Kap 2.2: Bykjernen og gode byrom

Den nye bydelen på Vestad inngår i bykjernen, slik at byaksen utvides fra Storgata til skysstasjonen. I bykjernen er gode byrom og møteplasser sentralt for å legge til rette for det sosiale livet i byen for alle grupper av befolkningen. Gater og byrom bør utformes urbant og universelt, med god estetikk og høy kvalitet både i Leiret og på Vestad. Mulighetsstudiet som er utarbeidet for den nye bydelen på Vestad viser hvordan området omkring skysstasjonen kan utvikles til en ny urban bydel med en staselig Jernbanegate og nytt Jernbanetorg, og det vil danne grunnlaget for videre arbeid med en egen kommunedelplan for dette området.

Kap 2.3: Transport og tilgjengelighet

Transport og ulike løsninger for riksvegtrafikken har vært et sentralt tema i byplanen. Byplanprosessen har delvis vært samordnet med Statens vegvesen sin utarbeidelse av kommunedelplan for overordnet vegsystem. Kommunestyret vedtok i november 2016 framtidig løsning for overordnet vegsystem, noe som har lagt sterke føringer for byplanen. Forventet trafikkvekst må løses med dagens hovedvegsystem og først og fremst tas gjennom økning innen kollektiv, gang- og sykkeltrafikk. Kart for hovedsykkelruter er utarbeidet og tatt med i byplanen.

Kap 2.4: Klima og miljø

Utvikling av den nye miljøvennelig bydelen i Ydalir vil gi et godt bidrag til en klimavennlig utvikling i Elverum. Her vil den største andelen av boliger bli bygd i kommende planperiode sammen med ny skole og barnehage. Klimautfordringer som fører til mer ekstremvær må tas hensyn til, sammen med ufordringer omkring støy og luftkvalitet.

Kap 2.5: Blågrønn struktur

Byplanen legger til rette for ivaretagelse og aktivisering av grøntområdene, som sammen med prioritering av gående og syklende vil legge til rette for en helsefremmende byutvikling.

Kap 2.6: Bolig og fortetting

Det er tilstrekkelig med bolig og næringsarealer for kommende planperiode, og det legges ikke inn vesentlig med nye arealer i byplanen. I byområdet vil boligarealene kunne gi et variert boligtilbud, der leiligheter utgjør hovedandelen.

Kap 2.7: Næring og attraktivitet

Byplanen legger til rette for videre utvikling av handelsbyen Elverum gjennom å definere senterstruktur og gi rammer for lokalisering av ulike typer handel. Leiret kan utvikles som attraktivt, levende og urbant bysenter for handel og opplevelser. Handelsområdene vil være et supplement til bykjernen. For Nordmo og Elverum handelspark (Prestmyrbakken) legges det opp til økt bredde i type vareutvalg for å styrke handelstilbudet i disse områdene. For Grindalsmoen tilrettelegges det for handel med plass- eller transportkrevende varegrupper. For østre deler av Grindalsmoen (delfelt F9) legges det i tillegg opp til at det er tillatt med forretning på minimum 1000 m2 og maksimalt 3000 m2. For vestre deler av Grindalsmoen (delfelt F10) tillates det inntil 7000 m2 for detaljvarehandel.

Innkomne innspill og konsekvensutredning

I notatet «konsekvensutredning og vurdering av innspill» er alle innspill oppsummert enkeltvis, der konsekvenser er vurdert og det er tatt stilling til om forslagene skal tas inn i byplanen. Enkelte innspill er tatt inn i byplanen. Som grunnlag for denne vurderingen er det lagt til grunn føringer som er oppsummert i kap 3 (se side 16).

Dersom du tidligere har kommet med innspill finner du igjen dette, se innholdsfortegnelsen foran i dokumentet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s