Rapport fra byseminar I

Den 11. januar ble det holdt byseminar om arbeidet med byplan og transport i Elverum. Over 100 engasjerte deltagere fra næringsliv, lag, foreninger og politikere fikk høre inspirerende foredrag om samarbeid og byutvikling. Det ble også presentert konkrete løsninger for planarbeidet som pågår. HER kan du lese rapporten fra dagen. Les mer «Rapport fra byseminar I»

Pedalrevolusjon i Storgata??

Vi vet at sykkelen er miljøvennlig og gir oss bedre helse. Spørsmålet er hvordan vi skal få flere til å sykle, og hvor sykkelens plass er i byen.  Handelsnæringen er bekymret for parkeringsavgift og færre parkeringsplasser for bil, men det finnes flere sider av saken skal vi tro artikkelen i linken under. Hva tror du?

«Folk handlar, ikkje bilar», skriver Hanna Maria van Zijp, skribent og studerer byplanlegging på NMBU
SE LINK:  
http://www.nrk.no/ytring/pedalrevolusjonen-er-mogleg-1.12391700

Kari Toft foreslo eget sykkelfelt i stedet for parkering på en side av Storgata under bymøtet til Arbeiderpartiet den 05.05.15. Dette kunne man lese om i Østlendingen dagen etter. Artikkelen er fortsatt tilgjengelig på nett for Østlendingen+ brukere. Per Erik Heramb i Sentrumsforeningen var negativ til forslaget.

Hvem mener DU vi skal prioritere i Storgata? Bilen? Sykkel? Eller gående? Svar her:

Hvorfor stedsutvikling?

Hvorfor skal vi drive stedsutvikling?

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.

Illustrasjonsbilde gate med butikker

Gode fysiske omgivelser gir økt livskvalitet

Hvordan vi former våre omgivelser betyr mye for folks hverdag og hvordan vi lever våre liv. Ved å vektlegge kvalitet, nærhet, og tilgjengelighet i utformingen av stedene, legges et grunnlag for trivsel og livsutfoldelse. Gode byrom og møteplasser fremmer kontakt mellom mennesker og er viktig for det sosiale livet på stedet. Grønne områder og korridorer åpner for rekreasjon og naturopplevelser, fysisk utfoldelse og et bedre lokalklima. Gjennom å ta vare på kulturminner og kulturmiljøer styrkes stedets særpreg og identitet, og innbyggerene får en historisk forankring. Samtidig er det behov for å tenke nytt og fremtidsrettet. Nyskapende arkitektur er viktig for å sikre gode boforhold og livsvilkår, og å møte klima- og miljøutfordringene.

Økt verdiskaping og næringsutvikling

God stedsutvikling fremmer verdiskaping og næringsutvikling. Attraktive steder tiltrekker seg nye innbyggere og virksomheter og går ofte seirende ut av konkurransen om den beste arbeidskraften. Målrettet og langsiktig stedsutvikling med vekt på forpliktende samarbeid mellom offentlige og private aktører, gir større forutsigbarhet og optimisme hos næringslivet. Det bidrar igjen til å øke risiko- og investeringsviljen lokalt. For å sikre et godt og bredt tilbud av handel og service, må kommuner, gårdeiere og sentrumsforeninger i fellesskap arbeide for å gjøre det attraktivt å etablere seg i sentrum. Den lokale natur- og kulturarven bør brukes som en ressurs i utviklingen av stedet, og som grunnlag for verdiskaping og næringsutvikling. Et godt stedsomdømme er viktig for næringsutvikling. Den beste garantien for et positivt omdømme er stolte og fornøyde innbyggere og næringsaktører. Stedsutvikling kan være en viktig strategi for omdømmebygging.

Styrke kommunen som samfunnsutvikler

Erfaringer fra norske kommuner viser at en satsing på stedsutvikling kan bidra til å utvikle kommuneorganisasjonen og styrke kommunen som samfunnsutvikler, samt å utvide det lokalpolitiske handlingsrommet. Gjennom arbeidet blir kommunene utfordret til å ta et tydelig lederskap, tenke kreativt og utvikle nye arbeidsmetoder. Kommunene må koble prosesser og fysiske tiltak, og ha en helhetlig tilnærming basert på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. De må utvikle kompetanse knyttet til dialog, prosess og kunnskapsutveksling, og kunne være hjelper og katalysator for samarbeid med innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Nye samarbeidsarenaer og partnerskap kan bidra til å realisere prosjekter og løse oppgaver som ellers ikke hadde vært mulig innenfor rammene av kommunale budsjetter.

Bærekraftig = attraktiv

Ved å satse på bærekraftig by- og tettstedsutvikling, kan kommunene redusere klimautslipp og miljøproblemer, og gjøre det enklere for folk å ta de riktige valgene i hverdagen. Samtidig blir gjerne stedene mer attraktive for både innbyggere og næringsliv. Bærekraftig stedsutvikling innebærer at vi må gjenvinne ressurser, bruke miljøvennlige materialer og utvikle miljøvennlige energiløsninger. I tillegg må kommunene satse på miljøvennlig transport, og lokalisere boliger, butikker, serviceinstitusjoner og arbeidsplasser slik at transportbehovet begrenses. Erfaringer viser at det som er miljøvennlig svært ofte også oppleves som attraktivt, og omvendt. God stedsutvikling er derfor også bra for miljøet.

Artikkelen er hentet fra regjeringen.no https://www.regjeringen.no/nb/sub/stedsutvikling/om/stedsutvikling-mellomside/id2362955/